HSK测试20231121

发布时间:2023年11月21日 浏览次数:153

HSK四级

完成句子

第一名    在游泳比赛中  获得了

                              


HSK五级

改错句

我不太了解这件事,但是随便说说。

                              


HSK四级词汇

【瘦】 shòu〈形〉thin

例:你穿这件衣服看起来又高又瘦的。

【书】 shū〈名〉book

例:他业余时间的爱好是看书、听音乐。