HSK答案20231121

发布时间:2023年11月21日 浏览次数:34

HSK四级

完成句子

第一名    在游泳比赛中  获得了

                              

答案:他在游泳比赛中获得了第一名。


HSK五级

改错句

我不太了解这件事,但是随便说说。

                              

答案:我不太了解这件事,只是随便说说。