HSK测试20210605

发布时间:2021年06月05日 浏览次数:44

跟着汉院中文学校一起学习HSK吧~~


HSK四级

完成句子

这些新歌  流行  年轻人    非常  

                                    


HSK五级

改错句

妈妈叮嘱一再,可他依然经常加班,忙得顾不上找女朋友。

                                                 


※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

HSK四级词汇

【少】 shǎofew

例:这儿人很少,比较安静。

【社会】 shè huìsociety

例:年轻人刚刚进入社会的时候,不要太着急赚钱。


※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

汉院中文学校

地址:上海市黄浦区皋兰路28

电话:021-53067271

邮箱:hanyuan@jicsh.com

微信公众号:汉院