HSK答案20210608

发布时间:2021年06月08日 浏览次数:19

跟着汉院中文学校一起学习HSK吧~~


HSK四级

完成句子

接受过  没有    正式的  从来  教育

                                    

答案:他从来没有接受过正式的教育。

 

HSK五级

改错句

演讲比赛结束了,一起为同学们参赛选手鼓掌。

                                         

答案:演讲比赛结束了,同学们一起为参赛选手鼓掌。


※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

汉院中文学校

地址:上海市黄浦区皋兰路28

电话:021-53067271

邮箱:hanyuan@jicsh.com

微信公众号:汉院