HSK测试20210610

发布时间:2021年06月10日 浏览次数:15

跟着汉院中文学校一起学习HSK吧~~


HSK四级

完成句子

质量  我们  重视  洗衣机的  公司  

                                    


 

HSK五级

改错句

除非你告诉我原因,否则我就会帮你。

                                 


 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

HSK四级词汇

【数学】 shù xuémaths

例:我最不喜欢的一门课程就是数学。

【数字】 shù zìnumber

例:大部分人觉得8这个数字最吉利


※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

汉院中文学校

地址:上海市黄浦区皋兰路28

电话:021-53067271

邮箱:hanyuan@jicsh.com

微信公众号:汉院