HSK测试20210719

发布时间:2021年07月19日 浏览次数:304

跟着汉院中文学校一起学习HSK吧~~


HSK四级

完成句子

一段  都想有  浪漫的爱情  年轻人

                                 


 

HSK五级

改错句

难道你不相信我吗?

                 


 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

HSK四级词汇

【剩】 shèngbe left over

例:只剩下15分钟了,今天恐怕要迟到了。

【失望】 shī wànglose hope

例:你竟然连这么容易的考试都没通过,我对你很失望。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

汉院中文学校

地址:上海市黄浦区皋兰路28

电话:021-53067271

邮箱:hanyuan@jicsh.com

微信公众号:汉院