HSK测试20220512

发布时间:2022年05月12日 浏览次数:19

HSK四级

选词填空

要是        态度    尽快    还是    坚持

你想喝热咖啡、鲜牛奶,(     )果汁?我这儿什么都有,不用客气。


HSK五级

完成句子

    彻底    修改提纲    主张

                             


HSK四级词汇

【支持】 zhī chí〈动〉support

例:两个人还应该互相支持、互相信任。

【知道】 zhī dào〈动〉know

例:我知道这件事情的全部过程。