HSK答案20220611

发布时间:2022年06月11日 浏览次数:327

HSK四级

完成句子

第一名    在游泳比赛中  获得了

                              

答案:他在游泳比赛中获得了第一名。


HSK五级

改错句

我不太了解这件事,但是随便说说。

                              

答案:我不太了解这件事,只是随便说说。